NVP Ostrava So+Ne

Borderguard Somebody to love - V1, CAJC, BOJ - BEST OF JUNIORS !!
Brilliant Bucky Dream of joy - V2, Res. CAC !!
Adrasteia Mrs Pink Dream of joy - V1, CAJC !!
Kosmos von den Kolibris - V1, CAJC !!